تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - منابع درس روش تحقیق در علوم سیاسی

 

« روش تحقیق در علوم سیاسی »

 

 

پژوهش در علوم سیاسی

دكتر كاووس سید امامی

ناشران : پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

و دانشگاه امام صادق (ع)

 

چاپ سوم تابستان 1390

قیمت 10560 تومان

***

 بخش اول : كثرت در روش شناسی های علوم اجتماعی

بخش دوم : طراحی پروژه های پژوهشی

بخش سوم : روش هاس گردآوری یا دسترسی به داده ها

بخش چهارم : تحلیل داده ها

***

 

 

روش و نظریه در علوم سیاسی

دیوید مارش / جری استوكر

مترجم دكتر امیرمحمدحاجی یوسفی

چاپ ششم آبان 1390

پژوهشكده مطالعات راهبردی

قیمت 10000 تومان

***

بخش اول : رهیافتهای علوم سیاسی

بخش دوم : پرسش های روش شناختی

بخش سوم : نظریه های دولت

 ***