تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - منابع درس مبانی سیاست

« مبانی سیاست »مقدمه ای بر سیاست نظری ( 1 ) سیاست، قدرت،‌ دولت

تألیف : علی اصغر داودی

ناشر : انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ : اول / زمستان 1389

قیمت : 5000 تومان

***

فصل اول : سازه های مفهومی دانش سیاسی

فصل دوم : كندوكاوی در مفهوم سیاست

فصل سوم : شأن علمی سیاست

فصل چهارم كالبدشناسی قدرت

فصل پنجم : مشروعیّت و كارآمدی سیاسی

فصل ششم : كندوكاوی در مفهوم دولت

فصل هفتم : كاوشی در مفهوم ملّت و ملّی گرائی

فصل هشتم : قلمرو و مرزهای دولت

فصل نهم : دكترین های حاكمیّت

فصل دهم : حكومت و رژیم سیاسی

 


***

 

 

سیاست

 اندرو هیوود

ترجمه عبدالرحمن عالم

نشر نی چاپ دوم

 تهران 1391

قیمت 18000 تومان

 

فصل 1 - سیاست چیست ؟

فصل 2 – حكومت ها ، نظام ها و رژیم ها

فصل 3 –  ایدئولوژی های سیاسی

فصل 4 – دموكراسی

فصل 5 – دولت

فصل 6 – ملت ها و ناسیونالیسم

فصل 7 – سیاست جهانی

فصل 8 – سیاست درون ملی

فصل 9 – اقتصاد و جامعه

فصل 10 – فرهنگ سیاسی ، ارتباط و مشروعیت

فصل 11 –  نمایندگی ،‌انتخاب و رای دادن

فصل 12 –  حزب ها و نظام های حزبی

فصل 13 – گروه ها ، صاحبان منافع و جنبش ها

فصل 14 – قانون های اساسی ، قانون و قوه قضایی

فصل 15 – مجلس های قانون گذاری

فصل 16 –قوه اجرایی سیاسی

فصل 17 –بوروكراسی ها

فصل 18 – ارتش و نیرو های پلیس

فصل 19 – فرایند سیاست و عملكرد نظام

 

***

 

 

بنیاد های علم سیاست

عبدالرحمن عالم

نشر نی چاپ بیست و دوم

 تهران 1390

قیمت  6000 تومان

***

فصل 1 : تعریف ، محتوا و ماهیت علم سیاست

فصل 2  : روش های علم سیاست

فصل 3 : علم سیاست و رشته های همپیوند

فصل 4:  مفاهیم جدید علم سیاست

فصل 5 :  دولت ، ملت

فصل 6 : نظریه های خاستگاه دولت

فصل 7 : تكامل دولت

فصل 8 : ماهیت و هدف های دولت

فصل 9 : حاكمیت

فصل 10 : طبقه بندی حكومت ها

فصل 11 : دموكراسی

فصل 12 : جكومت های پارلمانی و ریاستی

فصل 13 : حكومت های تك ساخت و فدرال

فصل 14 : احزاب سیاسی ، گروه های فشار

فصل 15 : افكار عمومی و تبلیغات

فصل 16 : دولت رفاه

 

***

 

مقدمه نظریه سیاسی

اندرو هیوود

عبدالرحمن عالم

چاپ چهارم

1390

 نشر قومس

قیمت 13000

***

فصل 1 : مقدمه : مفاهیم ونظریه در سیاست

فصل 2 – طبیعت بشر ، فرد و جامعه

فصل 3 – سیاست ،حكومت و دولت

فصل 4 – حاكمیت ، ملت و فذاملت گرایی

فصل 5 – قدرت ،‌اقتدار و مشروعیت

فصل 6 – قانون ، نظم و عدالت

فصل 7 – حقوق ، تكلیف ها و شهروندی

فصل  8 – دموكراسی ، نمایندگی و منافع عمومی

فصل 9 – آزادی ،مدارا و آزدای بخشی

فصل 10 – برابری ، عدالت اجتماعی و رفاه

فصل 11 – مالكیت ، برنامه ریزی و بازار

فصل 12 – واپسگرایی ، اصلاحات و انقلاب

***

 

 

 ***

ادامه دارد!!!!!!!!!!

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزد مشهد