تبلیغات


جلسه دفاع پایان نامه ارشد

 بررسی عوامل موثر بر اعتماد سیاسی

 دانشجو : سارا سپهوند

استاد مشاور : دکترعلی اصغر داوودی

استاد راهنما : دکتر سعید گازرانی

 

شنبه 5 / 7/ 1393

ساعت 10صبح

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه - اتاق شورا

 

 

جلسه دفاع پایان نامه ارشد

 

بررسی عوامل موثر بر بی اعتمادی سیاسی

دانشجو : حانیه سادات مومنی

استاد مشاور : دکترعلی اصغر داوودی

استاد راهنما : دکتر سعید گازرانی

 

شنبه 5 / 7/ 1393

ساعت 10صبح

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه - اتاق شورا

 

 

جلسه دفاع پایان نامه ارشد

 

 

 

تاثیر هدفمند كردن یارانه ها بر مشروعیت نظام سیاسی

 

 

 

دانشجو : زینب مهدوی فر

 

استاد مشاور : دکتر علی اصغر داوودی

 

استاد راهنما : دکتر سعید گازرانی

 

 

 

شنبه 5 / 7/ 1393

 

ساعت10 صبح

 

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه - اتاق شورا

 


***********************************


جلسه دفاع پایان نامه ارشد

 

تاثیر جهانی شدن در ایران بعد از انقلاب

 

دانشجو : علی فرجی

استاد مشاور : دکترداوودی

استاد راهنما : دکتر جوانشیری

 

شنبه 5 / 7/ 1393

ساعت 18

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه اتاق شورا
************************

جلسه دفاع پایان نامه ارشد

 

زمینه ها و علل تعارض اسرائیل و ایران دردوران پس از پیروزی

 

انقلاب اسلامی ( با تاکید بر رویکرد هویت )

 

دانشجو : محمد کاظمی

استاد مشاور : دکتر احمد جوانشیری

استاد راهنما : دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

 

سه شنبه 1 / 7/ 1393

ساعت 10-12

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه، اتاق شورا

*****************************


جلسه دفاع پایان نامه ارشد

 

تاثیر شکل گیری اقلیم خودمختارکردستان عراق بر منافع جمهوری اسلامی ایران

 

دانشجو : مسعود غلامی مقدم

استاد مشاور : دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

استاد راهنما : دکتر علی اصغر داودی

استاد داور : دکتر احمد جوانشیری

 

یکشنبه 30 / 6 / 1393

ساعت 19

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، اتاق شورا