تبلیغات

فرم درخواست عضویت

 انجمن علوم سیاسی ایران

(شعبه‌ی خراسان)

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد: ...../..../..........

شماره‌ی شناسنامه:

شماره ملّی

شغل:

 تلفن (همراه):

آدرس محل سکونت و کدپستی:

 

آدرس محل کار:

 

پست الکترونیک:

 

اطلاعات تحصیلی:

الف) دانشجو

کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری 

ب) دانش‌آموخته

کارشناسی  کارشناسی ارشد    دکتری  

رشته‌ی تحصیلی:

محل تحصیل: کشور:                   شهر:                          دانشگاه:

مرتبه‌ی علمی: استاد   دانشیار   استادیار   مربی  

حق عضویت

اعضای هیأت علمی  و دانش آموختگان (دکتری)

1200000 ریال

   دانشجوی دکتری / و دانش آموختگان (کارشناسی ارشد)

600000 ریال

دانش آموختگان (کارشناسی)

400000 ریال

دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

300000 ریال

لطفاً حق عضویت به شمارۀ حساب 425061682 – بانک تجارت واریز و اصل فیش به دفتر انجمن تحویل شود. شماره کارت: 5731-9166-5399-6273
تاریخ تکمیل فرم:                                                      امضاء: