تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - مجله فرهنگی هنری بخارا

 

مجله فرهنگی و هنری

مدیر و سردبیر
علی دهباشی

طرح اصلی روی جلد
مرتضی ممیز

خوشنویسی روی جلد
محمد احصایی

فاكس موقت
88958697


آدرس پست الكترونیک
dehbashi.ali@gmail.com

 

مجله بخارا در اینترنت
www.bukharamag.com

 

تهران صندوق پستی
166-15655