تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - سرفصل دروس دوره كارشناسی علوم سیاسی2

نیمسال ششم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

41

روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357

خیر

اصلی

42

جامعه شناسی سیاسی

خیر

اصلی

43

شناخت ماهیت و عملكرد امپریالیسم

خیر

اصلی

44

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

خیر

اصلی

45

سازمان‌های بین‌المللی

خیر

اصلی

46

حقوق بین‌الملل اسلامی

خیر

اصلی

47
48
 

نیمسال هفتم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

49

مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سو.م

خیر

اصلی

50

مسایل نظامی و استراتژیك معاصر

خیر

اصلی

51

تاریخ تحول دولت دراسلام

خیر

اصلی

52

حقوق بین‌الملل خصوصی

خیر

اصلی

53

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

خیر

اصلی

54

نوسازی و دگرگونی سیاسی

خیر

اصلی

55

حقوق اداری

خیر

اصلی

56

 

نیمسال هشتم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

57

توجه : كلیه دروس ترم هفتم در ترم هشتم نیز ارائه می شود .58
59
60
61
62
63

64

65

66 
 

سرفصل دروس دوره كارشناسی ، دروس اختیاری

دروس اختیارى

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

1

اسلام و ایران

2

روانشناسی اجتماعی

3

جغرافیای اقتصادی ایران

4

مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطه به بعد

5

نظام‌های سیاسی تطبیقی

6

اداره امور دولتی

7

نظام‌های اقتصادی تطبیقی

8

سیاست و حكومت در آمریكا

9

سیاست و حكومت در خاورمیانه

10

انقلاب‌های جهان

11

سیاست و حكومت در اسیای جنوبی

12

سیاست و حكومت در چین

13

سیاست و حكومت در افریقا

14

تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا1320

15

سیاست و حكومت در آمریكای لاتین

16

سیاست و حكومت در اروپای باختری

17

خاور میانه و سیاست بین‌الملل

18

سیر قدرت در دریاها

19

اقتصاد بین‌الملل

20

مالیه عمومی

دانشجویان دوره كارشناسی از میان واحدهای اختیاری ملزم به گذراندن 10 واحد می‌باشند.