تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - سرفصل دروس دوره كارشناسی علوم سیاسی 1

دروس دوره كارشناسی علوم سیاسی

دروس تخصصی دوره هشت ترمى رشته علوم سیاسی 

 

نیمسال اول

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

1

مبانی علم سیاست

خیر

پایه

2

مبانی علم اقتصاد

خیر

پایه

3

مبانی جامعه شناسی

خیر

پایه

4

مبانی علم حقوق

خیر

پایه

5

زبان عمومی

خیر

عمومی

6

فارسی عمومی

خیر

عمومی

7


8

 

نیمسال دوم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

9

تاریخ روابط بین‌الملل

خیر

اصلی

10

جنبش‌های اسلامی معاصر

خیر

اصلی

11

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

خیر

پایه

12

كلیات حقوق اساسی

خیر

پایه

13

خلیج فارس و مسایل آن

خیر

اصلی

141516 

نیمسال سوم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

17

تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب(الف)

خیر

اصلی

18

اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران

خیر

اصلی

19

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(الف)

خیر

اصلی

20

اصول روابط بین‌املل(الف)

خیر

اصلی

21

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

خیر

پایه

22

متون سیاسی به زبان انگلیسی(الف)

خیر

اصلی

23

روش تحقیق (الف)

خیر

پایه

24

 

نیمسال چهارم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

25

تئوری‌های انقلاب

خیر

اصلی

26

تاریخ اندیشه‌های سیاسی درغرب(ب)

خیر

اصلی

27

اصول روابط بین‌الملل(ب)

خیر

اصلی

28

حقوق بین‌الملل عمومی(الف)

خیر

اصلی

29

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(ب)

خیر

اصلی

30

متون سیاسی به زبان انگلیسی(ب)

خیر

اصلی

31

روش تحقیق (ب)

خیر

پایه

32

 

نیمسال پنجم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

33

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

خیر

اصلی

34

انقلاب اسلامی ایران

خیر

اصلی

35

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

خیر

اصلی

36

مسایل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران

خیر

اصلی

37

نظام سیاسی و دولت در اسلام

خیر

اصلی

38

حقوق بین الملل عمومی(ب)

خیر

اصلی

39

فن دیپلماسی و آداب كنسولی

خیر

اصلی

40