تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - مجله علمی پژوهشی علوم سیاسی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر )

 

 

فصلنامه مطالعات سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

(علمی– پژوهشی)

 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

 

مدیر مسؤول: دکتر قربانعلی گنجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

سردبیر: دکتر مسعود مطلبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

مدیر داخلی: دکتر ایرج میر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

 

اعضای هیات تحریریه :

 

دکتر رسول افضلی، دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا بای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

دکتر سی. نیل، تیت، دانشگاه وندربیلت، ایالت تنسی، ایالات متحده آمریکا

دکتر عباسعلی رهبر، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر صادق زیبا کلام، دانشگاه تهران

دکتر فرشاد شریعت، دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر ابوالقاسم طاهری، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر قربانعلی گنجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

دکتر علیرضا محمدخانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

دکتر مسعود مطلبی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

دکتر ایرج میر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

 

داوران و مشاوران علمی :

 

دکتر عباس مصلی نژاد، دکتر علی دارابی، دکتر مهرداد نوابخش، دکتر محمد رحیم عیوضی،

دکتر علیرضا رضایی، دکتر حسن شمسینی غیاثوند ، دکترمجید بزرگمهری، دکتر مسعود

جعفری نژاد، دکترسجادستاری، دکتر جعفرجمشیدی راد، دکتر آرمین امینی.

 

 نشانی: استان گلستان، آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، دفتر مجله مطالعات سیاسی

 پست الکترونیکی : pol.studies@gmail.com

 تلفن: 01746734601 - فاکس: 0174672400

 

سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر : http://www.iauaz.ac.ir

لینك دسترسی به مجله علمی پژوهشی علوم سیاسی :

http://www.iauaz.ac.ir/index.php/fa/2010-10-30-10-22-15