تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - پست الكترونیك اساتید

پست الكترونیك اساتید محترم : 

 

جوانشیری  :     adjavanshiri@yahoo.com

 

hamidipour1@yahoo.com   :  حمیدی‌پور

 

 arzodelhi@yahoo.com    :        قاسمی

 

  ndavoudi@gmail.com     :      داودی

 

    saeed_gazerani@yahoo.com   :  گازارانی 

 

 jalil_r_j@yahoo.com: رحیمی جهان آبادی