تبلیغات

 

 

پژوهشنامه ی علوم سیاسی

 

" پژوهشنامه ی علوم سیاسی " فصلنامه ای علمی پژوهشی

 و متعلق به انجمن علوم سیاسی ایران است.

 اولین شماره ی این فصلنامه در زمستان 1384 به چاپ رسیده

 وتا کنون بطور مرتب ادامه انتشار یافته است .

قلمرو موضوعی این فصلنامه شامل حوزه های

 علوم سیاسی و روابط بین الملل و نیز مطالعات میان رشته ای مرتبط می باشد.

هدف انجمن علوم سیاسی ایران از انتشار فصلنامه تلاش در جهت

 افزایش سطح آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران است.

 

www.ipsajournal.ir